นศ.พยาบาล มช. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

22 กันยายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


นายวรรธนัย ทิพย์ไพร่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัว 641215030 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก คุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 

แกลลอรี่