อบรมและเผยแพร่ความรู้ อพ.สธ. ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19

1 กรกฎาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร 9 ใบงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการอบรมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะวิทยากรกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ อาคาร HPB 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูนการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร 9 ใบงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการอบรมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะวิทยากรกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ อาคาร HPB 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่