ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 โครงการ ERASMUS+ SECRA

19 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 โครงการ ERASMUS+ SECRA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการ ซึ่ง Mid Sweden University เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม WP1: Mapping the Collaborative Landscape และเตรียมการดำเนินงานสำหรับกิจกรรม WP2: Institutional Landscape Optimization ต่อไป
แกลลอรี่