ประชุมวิชาการเพื่อนำนโยบายยาเสพติดไปสู่การปฎิบัติ

8 สิงหาคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด (Substance Abuse Academic Foundation, SAAF) ร่วมกับ สมาคมความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการลดอุปสงค์ต่อยาเสพติด(International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction, ICUDDR) Global Health Research Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

          โดยมีมุ่งหมายที่จะให้เป็นพื้นที่และโอกาสของการพบกันของนักวิชาการและนักวิจัยด้านการเสพติดองค์กรและผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระบบสุขภาพ ระบบยุติธรรม ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมเพื่อก้าวทันสถานการณ์การเสพติด ถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก UNODC, UNAIDS, WHO, IDPC, ICUDDR แพทย์และนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย นำเสนอ 40 หัวข้อ ประกอบด้วย 6 plenaries 29 symposiums 1 workshop 2 round table 4 ทัศนศึกษา 18 บูธนิทรรศการ และการนำเสนอ 32 ผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ พร้อมบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย