อาจารย์ CAMT ได้รับทุนสนับสนุนจาก EU ร่วมกับ Erasmus+ ดำเนินการศึกษาภายใต้โครงการวิจัย “Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia” (ASTRA Project)

10 มีนาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ CAMT ได้รับทุนสนับสนุนจาก EU ร่วมกับ Erasmus+ ดำเนินการศึกษาภายใต้โครงการวิจัย

“Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia” (ASTRA Project)

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาเรื่องการระดมทุนในสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย สร้างความยั่งยืนทางการเงินและจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนากิจกรรมการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ ด้านการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับอีก 8 สถาบัน ในสหภาพยุโรปและเอเชีย กรอบระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 3 ปี ตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ จำนวน 4 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยพันธมิตร (ประเทศไทย 2 แห่ง ประเทศลาว 2 แห่ง)

อัปเดตและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.astra-project.eu/

Facebook page: ASTRA

Twitter: twitter.com/ASTRA_Project_
แกลลอรี่