สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา: การสังเคราะห์งานและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์

22 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง...

“วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา: การสังเคราะห์งานและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต”
(Mixed Method in Education Research: Synthesis and Future Research Trends)

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLZ_q9-5tHy9NbRUONwdTbYBhGgXjwxWCavXERZjaKCIhh_g/viewform?fbclid=IwAR2JjdE5ztll18W8rr7V11HllgtIHuK5Z8LUnrijKr5EnHL6B_aprwKDkWY ภายในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2562