ภาควิชากิจกรรมบำบัด มช. จัดกิจกรรม Farewell และ Lunch Seminar นักวิจัยทุน Fulbright จากประเทศสหรัฐอเมริกา

20 กรกฎาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคคลากรภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Farewell และ Lunch Seminar ให้กับ Mr. Denis Tuttle นักวิจัยทุน Fulbright จากประเทศอเมริกา ทั้งนี้ Mr. Denis Tuttle ได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เพื่อกล่าวคำอำลาและสรุปผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้ทำร่วมกับอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 10 ภาควิชากิจกรรมบำบัด และห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกาคม 2565

โดย Mr. Denis Tuttle ได้ทำการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้ทำร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรนันท์ กริฟฟิทส์ และ อาจารย์ ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล ในช่วงระยะเวลาเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564-เดือน กรกฏาคม 2565) โดยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวในชุมชน ซึ่งขณะนี้งานวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศ เพื่อทำการเผยแพร่แล้ว จำนวน 2 ฉบับ
แกลลอรี่