พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่