รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้ารับทุนการศึกษา “The Brian Nixon Fund for the protection of Asia elephants in Thailand” ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้ารับทุนการศึกษา “The Brian Nixon Fund for the protection of Asia elephants in Thailand” ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ จำนวน 1 ทุน

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้...
1. ค่าลงทะเบียนระดับปริญญาโท จำนวน 2 ปีการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 15,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือน
3. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

- ผู้รับทุนจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับสวัสดิภาพช้าง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web/file/News/infor_job/2565/p020.pdf

แกลลอรี่