นักศึกษา ป.เอก อก.มช. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการนำเสนอผลงาน ในงานการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022

28 พฤศจิกายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และคว้ารางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง "Conjugation of Cricket Protein Powder with Inulin by Maillard Reaction" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (4th# ICAAI2022) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
แกลลอรี่