คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19

24 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่