กิจกรรมอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

2 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา นำคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และการตัดเกรด” และ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้ CMU GRADE” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=92 


แกลลอรี่