ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 10 ล้านบาท จาก กฟผ.

31 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        ทีมนักวิจัยจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง และ ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ ร่วมกับ ผศ.ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม จำนวน 10 ล้านบาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการ “ระบบต้นแบบแกสิฟิเคชันของถ่านหินสำหรับการผลิตก๊าซสังเคราะห์เพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบโซลิดออกไซด์” และ “ระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊สสังเคราะห์เพื่อรองรับการนำไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง” โดยใช้องค์ความรู้ที่พัฒนามาจากหน่วยวิจัยของ รศ.ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง และ ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ ด้านตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบแกสิฟิเคขันของถ่านหินและวัสดุบำบัดมลพิษกลุ่มโครงค่ายโลหะ-อินทรีย์ ที่ผลิตได้จากขยะ ที่วิจัยได้จากห้องปฏิบัติการต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต้นแบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการคือ 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 2565
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แกลลอรี่