ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Taisei (Thailand) Co., LTD.

26 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Taisei (Thailand) Co., LTD. ได้แก่ Mr. Naohito Ohba, Managing Director, Mr. Sangchai Angsuchawalnon, Building Department General Manager และ Ms. Panichat Kitisittichai, Business Development Section Manager เนื่องในโอกาสเตรียมพร้อมการจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Net Zero Building ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ บริษัท Taisei (Thailand) Co., LTD. และวางแผนความร่วมมือในนาคต นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมห้องการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเพื่อรองรับและป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และกรองฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่