ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการยืมนาน...นาน

25 ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ให้บริการยืมนาน...นาน สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ สามารถยืมหนังสือได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดส่งคืนหนังสือในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: ยืมได้เฉพาะหนังสือของห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์เท่านั้น จำนวนการยืมตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท

แกลลอรี่