วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา

4 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการหลักสูตร การดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการส่งเสริมการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่ใด้ในระดับ Scopus หรือวารสารระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่