คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความรู้นอกห้องเรียน

26 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ อ.ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมทั้ง อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) เดินหน้าเข้าพบ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอบเขตความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคธุรกิจ การสนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงาน และการกำหนดโจทย์ปัญหาด้านบริหารธุรกิจจากกรณีศึกษา หรือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีด้านการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการวิจัยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 

ในการนี้ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้ลงนาม โดยมี อ.ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพยาน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่