นศ. Digital Film 2 ทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดคลิปสั้น ภายใต้สโลแกน "อาหารไทย ต้อง Thai SELECT"

28 มิถุนายน 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Professional และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Influencer และประชาชนทั่วไป จากการประกวดคลิปสั้น ภายใต้สโลแกน "อาหารไทย ต้อง Thai SELECT" พร้อมรับโล่รางวัล เกียรติบัตร โดยพิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นภายในงาน ‘มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : Thailand SME Synergy EXPO 2024’ ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Professional รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล เกียรติบัตร จากผลงาน “อองตวน เลิศลิ้น” โดยมี ผศ.ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีสมาชิกประกอบด้วย
1. นางสาวจีรนันท์ กันทบุตร รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810310
2. นายณ เกล้า แก้วนิตย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810318
3. นายณัฐวัฒน์ ศรีมณีพินิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810320
4. นายเตชินท์ มณีวรรณ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810323
5. นางสาวธันย์ชนก กิริ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810326
6. นายธันวา ทาสีคำ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810327
7. นายธีรพรรดิ์ เจริญปิยวัชร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810328
8. นายธีริทธิ์ คงบุญแก้ว รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810330
9. นายปรินทร์ อริเดช รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810335
10. นายพุทธิชัย พุทธิ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810342
11. นางสาวภรณ์วลี อัคคพงศ์พันธุ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810346
12. นายหฤษฎ พวงทอง รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810359
13. นายกฤษดา ปีกา รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810006
14. นายกฤษฎา สายธารทอง รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810284
15. นายคุณากร ตุมร รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810291
16. นายบรรลือศักดิ์ คำเขียว รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810312
17. นายปริญ มิตรเจริญ รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810316
18. นายพงศ์ปณต มณีรัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810320
19. นางสาวพนิตนันท์ ไพศาลสุวรรณ รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810321
20. นายวีรพัฒน์ หนิ้วอินปั๋น รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810337
21. นายสหรัถ สานา รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810343
22. นางสาวสิริอร จันทร์แสงดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810344
สามารถรับชมผลงานได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=GHMsG30VAtE

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Influencer และประชาชนทั่วไป รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล เกียรติบัตร จากผลงาน “แล้วแต่เลย” โดยมี ผศ.ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีสมาชิกประกอบด้วย
1. นายฐปนพงศ์ ปริวุฒิพงศ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810316
2. นายภัคพล วุฒิพัฒนถาวร รหัสประจำตัวนักศึกษา 651810348
สามารถรับชมผลงานได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=oTOssPKSbuk

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่บูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัล อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Workers) นักศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษา 4 ปี

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #DigitalFilmCMU

แกลลอรี่