บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

24 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็น อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2566
คุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา นักจัดการงานทั่วไป เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการบริการ (บริหารทั่วไป) ประจำปี 2566
และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2566
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่