กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสล่าเมด (Salahmade Workshop)

20 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสล่าเมด (Salahmade Workshop) ซึ่งเป็นกิจกรรม workshop เชิงสร้างสรรค์ของ craft maker ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Media E-Commerce และ Digital Marketing รวมไปถึงการขยายโอกาสหาตลาดใหม่ (New Market) ที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ tips จากเจ้าของธุรกิจและวิทยากรทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาธุรกิจประเภทต่างๆ ณ ห้อง NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565