การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการบิน Beibu Gulf Airlines

16 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการบิน Beibu Gulf Airlines ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19 (2017-2019) โดยอาศัยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า “การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มข้อมูล (Data Envelopment Analysis: DEA) ซึ่งผลการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

?? ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Converter
??สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ???? http://www.converter-magazine.info/.../article/view/284

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3
แกลลอรี่