คณะพยาบาล มช. รับสมัครเข้าศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ) 1-19 มิ.ย. นี้ รับจำนวนจำกัด!!

30 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาศึกษา 1 ปี สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับใช้ประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพต่าง ๆ นอกจากนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา ยังสามารถสมัครสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ได้อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น เพราะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าว ได้การรับรองจากสภาการพยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาลทุกคน จะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ในหน่วยงานสาธารณ สุขที่เกี่ยวข้อง

ระบบการศึกษา: เป็นภาคทฤษฎี และ ภาคฝึกปฏิบัติตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย หรือ ดึก ณ แหล่งฝึกปฏิบัติต่าง ๆ โดย ภาคพิเศษ เรียนวันพุธ-วันศุกร์ เวลา 17.00 -20.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สนใจสมัครผ่านออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th  ตั้งแต่ 1 – 19 มิถุนายน 2563  รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-935025 , 053-949078  หรือชมข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/foncmupage 
แกลลอรี่