พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น

27 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
.
โดยในโอกาสสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
.
รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์
.
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" สาขารางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2565 ได้แก่ ผศ.น.สพ. ดร.อนุชา สธนวงศ์ (คณบดีเป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัล) อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
.
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565
  1. รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  2. รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  3. ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  4. น.ส.วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวัลปริญญานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2565
  • อ.สพ.ญ.ดร.บุณฑริกา นามบุปผา อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
  • อ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี และ รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-reward.php?id=29

แกลลอรี่