พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ

3 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ตกลงทำบันทึกตกคลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาด้านพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ และแสวงหาแนวทางโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการของหน่วยงานทั้งสอง ในการสนันสนุนส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินการด้านวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร และเปลี่ยนนักวิจัย นักวิชาการ และด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรในสังกัดของการยาสูบแห่งประเทศไทย

แกลลอรี่