ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนฯ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

11 พฤษภาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP140002 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท เพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ นั้น


บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตามบัญชีแนบท้าย) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตามประกาศดังแนบ

แกลลอรี่