คณาจารย์ CMUBS จับมือโชว์ศักยภาพ นำเสนอผลงานวิจัยรางวัล Best Paper Award ในงานสัมมนาวิชาการ SEC CAPITAL MARKET SYMPOSIUM 2022

4 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ จับมือ รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช 2 คณาจารย์จากภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ศักยภาพนำเสนอผลงานวิจัยรางวัล Best Paper Award ในหัวข้อ The First Analysis of Thai Key Audit Matters: Are Investors Sentimental to Key Audit Matters? ในงานสัมมนาวิชาการ SEC CAPITAL MARKET SYMPOSIUM 2022 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโลกเสมือนจริง (Virtual Event) จาก SECVERSE โดยเป็นการสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มนักลงทุน

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับตลาดทุน โดยไม่จำกัดสาขา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยด้านตลาดทุนระหว่างนักวิจัยของสำนักงาน ก.ล.ต. กับนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน พร้อมสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักวิจัยให้กว้างมากขึ้น สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานจาก 3 คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้แก่ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และ รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในงานนี้ นอกจากจะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการดังกล่าวแล้ว ยังได้รับโล่และเงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถรับฟังได้ผ่านลิงก์ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/598615682031098/
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่