การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced cardiovascular life support (ACLS) for nurse”

21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายการพยาบาลและคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced cardiovascular life support (ACLS) for nurse” ระยะที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ และจัดการอบรมฯ ระยะที่ 2 รวม 2 รุ่น ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพตาม Guideline 2015 ให้แก่พยาบาล BLS instructor ของฝ่ายการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และพยาบาลวิชาชีพที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ทันสมัย ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ได้รับให้แก่บุคลากรอื่นในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง