พิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ International Architectural Workshop 2023 ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.รุ่งพรรษา น้อยจันทร์ รวมถึงนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 15 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ International Architectural Workshop 2023 ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
แกลลอรี่