Happy Money Arch CMU

29 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Happy Money Arch CMU ในหัวข้อ การวางแผนทางการเงิน ภายใต้โครงการ Happy ARCHCMU ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรให้มีความรอบรู้ในการวางแผนและบริหารจัดการด้านการเงินมากยิ่งขึ้น โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์ อาจารย์เกรียงไกร เลิศโภคานนท์ และอาจารย์ทะนุ ประเสริฐสุนทร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่