การประชุมวิชาการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2566

5 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2566 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “The safety culture journey การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นัทธี สุรีย์ หัวหน้าโครงการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคเหนือ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันแม่ข่าย ลูกข่าย และสมาชิกเครือข่าย เข้าร่วมประชุม
           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายด้านมาตรฐานการวิจัยและความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ และมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฎิบัติผ่านความร่วมมือในระบบเครือข่ายภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ระบบแม่ข่ายและลูกข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2564 วช. ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมการประชุมเครือข่ายประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนแสดงผลงานด้านการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 200 คน โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) และมหาวิทยาลัยลูกข่าย (sub node) ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภันในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต หัวหน้าโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ PEER Evaluation มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบรรยายเรื่อง “การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ PEER Evaluation” รวมถึง “การฝึกอบรมจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน” จากคณะวิทยากร นำโดย อาจารย์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเครื่องหมายการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase I สำหรับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation และการมอบรางวัลโปสเตอร์ผลงานการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภาคเหนือ สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการได้อย่างดีเยี่ยม
 
แกลลอรี่