อาจารย์จิตวิทยา คณะมนุษย์ มช. ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง จาก วช. .

25 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์จิตวิทยา คณะมนุษย์ มช. ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง จาก วช.
.
อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรงในหัวข้อ “การพัฒนาต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะจิตลักษณะเพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมครอบครัววิถีใหม่” 

แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=878271137431422&set=a.643386857586519
แกลลอรี่