บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "Skills4Life Workshop หลักสูตรการวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงาน"

10 มิถุนายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "Skills4Life Workshop : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงาน" สำหรับบุคคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตด้าน Soft Skill ที่จำเป็นสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการเรียนออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และสามารถวางแผนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกำหนดแนวทาง บริหารงานตามแผนและติดตามงานได้ทันท่วงที สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และมีเครื่องมือ ในการบริหารงานจัดการงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อวันที่วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom ศูนนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ : CMU School of Lifelong Education
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่