CMUBS จัดอบรมบุคลากรด้วยแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบ Makigami

21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

CMUBS จัดอบรมบุคลากรด้วยแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบ Makigami
---------

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 CMUBS จัดอบรมบุคลากรด้วยแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC ต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการค้นหาความสูญเสียที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ Makigami (Roll Paper Analysis) เพื่อช่วยลดระยะเวลาของการทำงานที่สูญเปล่าให้ได้มากที่สุด โอกาสเดียวกันนี้ จึงเชิญ อ.ฐิติ บุญประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรคณะฯ พร้อมจัดให้มีกิจกรรม Workshop ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือดังกล่าวกับหัวข้อการปรับปรุงพัฒนางานที่แต่ละกลุ่มนำเสนอไปก่อนหน้า โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันกับกลุ่มบุคลากร

นอกจากนี้ในช่วงท้ายของกิจกรรม ยังจัดให้มีการมอบรางวัลพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มบุคลากรผู้รับรางวัลจากโครงการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen (ครั้งที่ 5)” จาก ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านต่างๆ ของคณะอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ส่งข้อเสนอแนะดีๆ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรร่วมกัน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่