ผู้บริหาร คณจารย์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรจากงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เข้าข่ายว่าอาจอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามากกว่ากลุ่มสาขาเดียว สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรจากงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เข้าข่ายว่าอาจอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามากกว่ากลุ่มสาขาเดียว สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของส่วนงานและการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง ICB 1211 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของส่วนงานและการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง ICB 1211 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่