รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)

23 พฤศจิกายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
.
ปริญญาโท (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

- การผดุงครรภ์
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การพยาบาลเด็ก
- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
- การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
- การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
- การบริหารทางการพยาบาล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แบ่งเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่ บริหารทางการพยาบาล, การพยาบาลแม่และเด็ก, การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรนานาชาติ
.
ระบบการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2404
.
วันรับสมัครทางออนไลน์ : 15 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566
วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ปริญญาเอก : 26-27 มกราคม 2566
ปริญญาโท : 27 มกราคม 2566
.
วันประกาศรายชื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566
วันรายงานตัว 1 มีนาคม 2566
วันเปิดภาคการศึกษา 19 มิถุนายน 2566
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
โทร. 0-5393-6065 ต่อ 23 , 28 หรือ คลิก https://nursecmu66.makewebeasy.co/

แกลลอรี่