CMUBS ติวเข้ม จัดประชุมองค์กรเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารองค์กรตามยุคดิจิทัล ด้วยการทำงานแบบ Agile

29 พฤษภาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ สร้างความเข้าใจแนวคิดในการทำงานแบบ Agile พร้อมรับฟังความคิดเห็น และระดมสมองระหว่างผู้บริหารเพื่อนำหลักการทำงานแบบ Agile มาประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กร โดยเชิญ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านการสัมมนาและกิจกรรม Workshop อย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงงองค์กรด้วยการทำงานแบบ Agile (Agile Transformation)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการทำงานขององค์กรให้ก้าวทันยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจเห็นความสำคัญของการทำงานแบบ Agile ที่ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยังสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13 พ.ศ. 2566-2570) ด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่