โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย และค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดความเจ็บป่วยรุนแรงของบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่