วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- มอ.-มช.”3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 7

1 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- มอ.-มช.”3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 7 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบอกเล่านโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการอุดมศึกษา" ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- มอ.-มช.”3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมการพัฒนาความร่วมมือระดับคณะ/หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างเหมาะสมแบบก้าวกระโดด และ กระชับความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน
แกลลอรี่