บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Nimali Indeewari de Silva จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา บัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยา ชาติพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ (สำเร็จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2565) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมอบเพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นต้นแบบแก่นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

แกลลอรี่