รับรางวัล AIC Award จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1)

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล AIC Award จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) ได้แก่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวพื้นเมืองล้านนา โดยมี รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
แกลลอรี่