เพราะการเรียนรู้เป็นของทุกช่วงวัย

30 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างรูปแบบการศึกษามิติใหม่ ที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน" ซึ่งสามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความรู้ได้
ทุกช่วงวัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตผ่าน “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.” หรือ  “CMU School of Lifelong Education” เพื่อตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจ ทั้งกลุ่มวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และศิษย์เก่า มช.ให้ได้พัฒนาทักษะและความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มุ่งพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละบุคคล โดยทักษะบางอย่างที่เคยเรียนหรือใช้มาในอดีต อาจไม่ตอบสนองหรือเพียงพออีกต่อไป การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นช่องทางที่ทำให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้าสู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุ และเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดด้านอาชีพ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนวิชาที่เปิดสอนมีหลากหลายให้เลือกจากคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 3 หลักสูตรหลัก ดังนี้

หลักสูตรเรียนออนไลน์ (MOOC) ที่เรียนได้จากที่บ้านและใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อการันตีว่าท่านได้มีความรู้ในวิชานั้นๆ จริง โดยวิชาเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเพิ่มสมรรถนะแก่ผู้เรียน ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและเรียนฟรี ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน อาทิ หลักสูตรการฟื้นฟูป่า หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน หลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน


หลักสูตรอบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ที่สามารถเข้าถึงง่ายและใช้เวลาสั้นที่สุด โดยจะมีการจัดทุกเดือน ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาทุกครั้งจะเป็นไปตามความสนใจและกระแสในสังคม ทั้งนี้ ผู้ให้ความรู้ประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก AIS ในการจัดทำสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสัมมนา อาทิ เปิดยุทธภพหม้อทอดไร้น้ำมัน เครื่องคู่ครัวไร้เทียมทาน โค้ดดิ้งไม่ใช่เรื่องยาก - Coding the Bridge to Online Marketplace


หลักสูตรอบรมระยะสั้น เน้นการเรียนเฉพาะด้านและใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยจะเรียนเป็นวิชาเฉพาะและเปิดเฉพาะช่วงระยะเวลา หลังจากการอบรมจะได้รับใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิชาที่เปิดตามความสนใจของผู้เรียน ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น หลักสูตรระบบผลิตกาแฟอาราบิกาเพื่อความยั่งยืน หลักสูตร Digital Trainer - วิทยาการคำนวณ หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมชุมชน หลักสูตรการบริหารการพยาบาล หลักสูตรการแปรรูปและผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิกาคุณภาพเพื่อตลาดยุคใหม่ 


หลักสูตรเรียนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนกับนักศึกษาปริญญาตรีหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเรียนตามกระบวนวิชาที่แต่ละคณะ/วิทยาลัยเปิดสอนอยู่แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพียงบางวิชาและไม่ได้หวังปริญญาเท่านั้น แต่หวังเพื่อศึกษาความรู้เฉพาะที่ตนเองสนใจ โดยกระบวนวิชาเรียนร่วมสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและเกรดเพื่อนำไปโอนต่อยอดเป็นปริญญาได้ในอนาคต ผู้เรียนวัยนักเรียนสามารถมาเรียนได้ก่อนเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ เมื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถโอนหน่วยกิตและไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำอีกครั้ง ผู้เรียนวัยนักศึกษาไม่ว่าจะมาจากสถาบันใดก็สามารถเรียนกระบวนวิชาของระดับบัณฑิตศึกษาไว้ล่วงหน้า เมื่อสามารถเข้าระบบเป็นนักศึกษาระดับนั้น ๆ ตามกระบวนการได้แล้วก็สามารถนำหน่วยกิตโอนได้เช่นกัน ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนให้สั้นลงมากขึ้น ตัวอย่างกระบวนวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาฮินดี ธรณีวิทยาประวัติ แคลคูลัส ความน่าจะเป็นและสถิติ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอลสำหรับรัฐบาลท้องถิ่น การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ


ขอเชิญร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่ เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th หรือติดตามความคืบหน้าที่ทาง Facebook : CMU School of Lifelong Education และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-94-3696 

แกลลอรี่