การประชุมโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2

7 ตุลาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ International Bamboo Architecture and Material Innovation Festival เพื่อระดมความคิดเห็นและวางแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. กล่าวเปิดการประชุมและนำเสนอข้อเสนอโครงการ, คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวแนะนำโครงการ, ผศ.กานต์ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมไม้ไผ่เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และวัสดุพื้นถิ่น นำเสนอศักยภาพและความพร้อมของโครงการ และผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม นำเสนองานด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ รวมถึงสถาปนิก นักออกแบบ กลุ่มธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิสาหกิจ ช่างฝีมือ เกตรกร ภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายนานาชาติ เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom และห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่