คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวันตลาดนัดความรู้ CoP Day, Science CMU ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

16 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวันตลาดนัดความรู้ CoP Day, Science CMU ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 ได้แก่ กลุ่ม Living Library โดยนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ กลุ่ม Sci CMU e-Document โดยนางเบญจวรรณ ใจสักเสริญ และนางวลัยพร เรือนมูล และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยนางอัมพร ทัพบุรี หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดทำกลุ่ม CoP ประจำปี 2564 เพื่อค้นหาหัวข้อในการพัฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อให้แต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม CoP และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสำเร็จลุล่วงต่อไป

แกลลอรี่