อาจารย์กิจกรรมบำบัด ได้รับรางวัล Exemplary Learning Award มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

21 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ชลันดา จันทร์โทน อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด ได้รับรางวัล Exemplary Learning Award ประจำปี 2563 ผลงานจากรายวิชา บทนำสู่วิชาชีพกิจกรรมบำบัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้สอนร่วม ภายในงาน "CMU ED TALKS 21st Century Learning" แลกเปลี่ยนไอเดียการสอนจากแนวคิดของอาจารย์ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่