ศูนย์บริการพยาบาล จัดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุงานสำหรับพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด

28 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" สำหรับพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ และ คุณจิตรสินี  จันทร์วิเศษกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณศูนย์บริการพยาบาลในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวมีพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าร่วมจากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562
แกลลอรี่