วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

2 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

2 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี มช. เป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายในหัวข้อ แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้กล่าวรายงานต่อรองอธิการบดี

กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะ/วิทยาลัยฯ ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
สองภาษา ระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะ/วิทยาลัยฯ ต่างๆ ที่มีหลักสูตรนานาชาติเข้าร่วม จำนวน 60 คน

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ผลการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ CMU Exam ช่องทาง CMU-IPAS ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาผ่านช่องทาง CMU-IPAS หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ อาทิเช่น เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา การบริหารจัดการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และการเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้
แกลลอรี่