ผลงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็น 'นวัตกรรมดีเด่น'

29 มกราคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในการเข้าสัมภาษณ์ในโอกาสได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานวิจัย “รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ (NOVEM Implant)” และ ผลงานวิจัย “Nasoform เพื่อการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 
แกลลอรี่