สัมมนา เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: ภาคเหนือ”

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: ภาคเหนือ” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาในครั้งนี้มีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “สินเชื่อ Micro Finance และ Nano Finance” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาหัวข้อ “เศรษฐกิจภาคเหนือภายใต้ COVID-19” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่