การประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านระบบ online ในการให้บริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร

30 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ , รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ และอาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านระบบ online ในการให้บริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการตลาด ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น เป็นบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ได้แก่ เผยแพร่ความรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green knowledge) พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดยตระหนักและให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นโยบายดังกล่าวนี้ มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วย ด้านการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และการตลาด การพัฒนาชุมชนและสังคม การศึกษา และเยาวชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
แกลลอรี่