Chiang Mai CCS ร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อน CCUS TRM พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแผนที่นำทางเทคโนโลยี CCUS จัดโดย สกสว.

1 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย จากกลุ่มวิจัย Chiang Mai CCS เข้าร่วมงานประชุมระดมความเห็นเพื่อการขับเคลื่อนแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage Technology Roadmap: CCUS TRM) จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการระดมความเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่ม Chiang Mai CCS ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) จากโครงการแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage Technology Roadmap: CCUS TRM) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจก โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี สวทช. เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่ง CCUS TRM นี้เป็นอีกหนึ่งกลไกหลักตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26
แกลลอรี่